Printed Circuit Board

PCB Designd

รับผลิต PCB ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานต้นแบบ งานจำนวน ตั้งแต่กระบวนการ คิดค้นออกแบบ จนไปถึงกระบวนการสั่งผลิตที่ได้มาตฐาน

Make a appoinment
Resource And Development

R&D

คิดค้น ออกแบบ รับทำงานตามโจทย์ งานออโตเมชั่นทุกรูปแบบ ตั้งแต่กระบวนการคิดค้น จนผลิตเป็นสินค้า หรืองานต้นแบบ

Make a appoinment
Maintenance Service

MAINTENANCE

งานเพิ่มเติม แก้ไขปัญหา งานดูแลระบบ งานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านโทรคมนาคม

Make a appoinment

Mass Production

ผลิตสินค้า หรือ ต้นแบบสินค้า งานประเภทอิเล็กทรอนิกส์ งานสมาร์ทซิสเต็ม งานออโตเมชั่นทุกรูปแบบ

รายละเอียด